REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO

NZOZ WorldDental Milena Budrewicz§ 1

Podstawa prawna


Niniejszy regulamin organizacyjny (zwany dalej Regulaminem) został przyjęty na podstawie art. 24 w zw. z art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. W sprawach w nim nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności leczniczej oraz aktów wykonawczych do niej, a także przepisy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.§ 2

Dane podmiotu leczniczego


Niniejszy Regulamin jest ustanowiony dla podmiotu leczniczego działającego w formie: jednoosobowej działalności gospodarczej pod firmą: „NZOZ WorldDental Milena Budrewicz”, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bronowskiej 5a posiadającą nr NIP: 5321862854, REGON: 142579607 (zwaną dalej Kliniką).§ 3

Definicje


Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe terminy oznaczać będą:

 1. Lekarz lub/i Specjalista – oznacza osobę o wykształceniu medycznym, posiadającą wszelkie wymagane prawem pozwolenia i uprawnienia do wykonywania określonego rodzaju zabiegów medycznych i udzielania świadczeń zdrowotnych;

 2. Pacjent - oznacza osobę zwracającą się do Kliniki o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystającą ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Lekarzy Specjalistów;

 3. Plan Leczenia oznacza dokument, w którym Lekarz/Lekarz Specjalista w porozumieniu z Pacjentem, planuje rodzaj i czas wykonania świadczeń i/lub zabiegów potrzebnych dla osiągnięcia efektów leczniczych i/lub estetycznych;

 4. Świadczenie lub/i świadczenie medyczne - oznacza udostępnienie przez Klinikę wysokiej jakości zaplecza rzeczowego, (w szczególności sprzęt, technologie i urządzenia czy materiały) oraz zaplecza osobowego w rozumieniu udostępnienie Pacjentom konsultacji i wyboru Lekarza lub/i Specjalisty o odpowiednio wysokich kwalifikacjach dla umożliwienia Pacjentowi skorzystania ze świadczonych przez wybranych Lekarzy i Specjalistów dla wykonania usług i zabiegów medycznych w planowanym wymiarze, jak i działań ubocznych i dodatkowych dla osiągniecia założeń leczenia;

 5. Zabieg– oznacza procedurę medyczną wykonywaną przez wykwalifikowanego Lekarza /Specjalistę w danej dziedzinie w celu uzyskania zaplanowanych wcześniej założeń leczniczych i/lub estetycznych, które powinny przy pomocy dostępnej wiedzy medycznej i prawidłowo wykonanej procedury doprowadzić do przewidywalnych efektów, ale które z uwagi na czynniki trzecie lub czynniki wykraczające poza należytą staranność lekarza / specjalisty prowadzącego leczenie mogą nie doprowadzić do osiągniecia zamierzonych efektów (umowa starannego działania)

§ 4

Miejsce udzielania świadczeńMiejscem świadczenia usług na rzecz Pacjenta jest budynek, w którym prowadzona jest działalność Kliniki tj. ul. Bronowska 5a w Warszawie.§ 5

Podstawowe cele i charakterystyka działań Kliniki 1. Podstawowym celem Kliniki jest udostepnienie zasobów technicznych i osobowych dla Pacjentów w zakresie specjalistycznej pomocy stomatologicznej przez osoby posiadające wysokie kwalifikacje i będące upoważnione do świadczenia takiej pomocy medycznej na podstawie przepisów prawa oraz zmaterializowanych w Planach Leczenia, oraz przygotowanych przez wybranych lekarzy/specjalistów wraz z pozostałą dokumentacją organizacyjno- prawną.

 2. Do celów Kliniki należą również promocja zdrowia oraz zachowań prozdrowotnych, a także działalność profilaktyczno-lecznicza w zakresie stomatologii, protetyki, chirurgii i implantologii, ortodoncji. Ponadto Klinika ma za zadanie zwiększanie świadomości na temat ochrony zdrowia jamy ustnej wśród Pacjentów oraz wykonywanie wszelkich obowiązków wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

 3. Klinika stara się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej tak organizować zasoby aby odpowiadać na wszelkie prośby pacjentów w celu zaspokajania ich realnych potrzeb w zakresie ochrony zdrowia, polepszania stanu zdrowia lub uzyskiwania określonych efektów estetycznych.

 4. Do zakresów usług, należy zorganizowany zbiór działań i procesów jako kompleksowy model asekuracji pacjenta w zakresach opisanych w niniejszym Regulaminie.

 5. Klinika dokłada wszelkich starań, aby udzielane świadczenia były na możliwie wysokiej jakości, poprzez wybór nowoczesnych technologii i materiałów, , współpracę z wysoko wykwalifikowanym personelem medycznym i suportowym, wdrażanie wewnętrznych standardów postępowania dla doskonałej obsługi potrzeb pacjenta, w szczególności procedur medycznych, higienicznych czy organizacyjnych (w tym antyepidemiologicznych), oraz udzielania wyczerpujących informacji Pacjentom w celu ustalenia ryzyka dla świadczeń medycznych oraz będzie czynnie występowała w przypadku konieczności informacyjnych czy wyjaśniających§ 6

Zakres świadczeń medycznych

Świadczenia medyczne prowadzone są w następującym zakresie:


 1. Świadczenia ogólnostomatologiczne,

 2. Stomatologia zachowawcza,

 3. Leczenie endodontyczne,

 4. Działania z zakresu profilaktyki i higieny w układzie stomatognatycznym,

 5. Chirurgia i implantologia stomatologiczna,

 6. Protetyki stomatologicznej,

 7. Ortodoncja,

 8. Medycyna estetyczna.


§ 7

Struktura organizacyjna


 1. W ramach funkcjonowania Kliniki wyróżnić można następujące komórki organizacyjne:

 1. Przestrzeń (gabinety lekarzy i specjalistów wykonujących świadczenia medyczne z zakresu specjalizacji określonych w §5 Regulaminu)

 2. Rejestracja i recepcja, w której Klinika prowadzi swoją działalność administracyjną

 3. Przestrzeń biurowa i szkoleniowa,

 4. Poradnia i gabinety,

 5. Laboratorium protetyczne


  1. Do zadań Poradni Stomatologicznej w szczególności należy:

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wskazanym w § 5 Regulaminu.

 2. prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej Pacjenta w formie papierowej i/lub elektronicznej,

 3. wystawianie skierowań do innych placówek,

 4. przechowywanie oraz udostępnianie indywidualnej dokumentacji medycznej Pacjentów.


  1. Do zadań Rejestracji i recepcji w szczególności należy:

 1. umawianie wizyt Pacjentów w Poradni Stomatologicznej,

 2. obsługa administracyjna Pacjentów oraz koordynowanie pracy lekarzy i specjalistów pracowników i współpracowników Kliniki,

 3. prowadzenie grafików przyjęć Pacjentów i zarządzenia grafikami oraz innych pracowników Kliniki,

 4. przyjmowanie płatności od Pacjentów, którym świadczona jest pomoc poza Narodowym Funduszem Zdrowia.


  1. Lekarze, Specjaliści, współpracownicy i pracownicy Kliniki współpracują i przekazują sobie informacje potrzebne w celu zapewnienia funkcjonowania Kliniki w sposób sprawny, niezakłócony i dogodny dla jej Pacjentów. Każda osoba zaangażowana w projekt jest osobiście odpowiedzialna za swój etap działań, a kluczowy personel za dostarczenie efektu zarówno w działaniach z góry przewidzianych jak i działaniach nadzwyczajnych, których konieczność wykonania wynikła na późniejszym etapie realizacji projektu. W ramach powyższego do powyższej odpowiedzialności należy

   1. skuteczne wykonanie swojego etapu,

   2. komunikację z pozostałymi osobami w danym projekcie na każdym jego etapie,

   3. każdorazowe ustalanie potrzeb jego skutecznego ukończenia w celu wyeliminowania ew. przeszkód jego spowolnienia lub uniemożliwienia jego wykonania,

   4. aktywne przeciwdziałanie przeszkodom, które mogły by spowolnić lub uniemożliwić jego dokończenie, przez

    • osobiste rozwiązanie problemu/przeszkody

    • kontakt bezpośrednio z pozostałym personelem dla wyeliminowania ewentualnej przeszkody/problemu

    • informowanie o przeszkodzie właścicielkę Milene Budrewicz (CEO) lub/i jej wyznaczonego przedstawiciela (ust 5)  1. Kliniką kieruje jej właścicielka – Milena Budrewicz (CEO), koordynuje działania i deleguje działania. Nadzoruje procesy poszczególnych etapów/ działów/projektów które wymagają jej osobistego nadzoru Podczas nieobecności właścicielki Kliniki powyższymi zakresami kieruje upoważniony przez Kierownika osoba: Dyrektor do spraw rozwoju (CDO) lub Dyrektor administracyjny (CAO) lub jej pełnomocnik z danego rodzaju.


  1. Klinika jest czynna od poniedziałku do soboty w godzinach wskazanych na stronie internetowej, www.worlddental.pl  1. świadczenia chirurgiczne świadczone w środę i sobotę
§ 8

Odpłatność za Świadczenia udzielane przez podmiot leczniczy


 1. Klinika udostępnia świadczenia zdrowotne Pacjentom indywidualnym odpłatnie - na podstawie obowiązującego cennika lub wynikającego z aktualnych promocji. Świadczenia udzielane są wyłącznie przez osoby posiadające przewidziane prawem uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej przy zachowania wszelkich wymagań określonych przepisami prawa.

 2. Aktualny cennik Kliniki dostępny jest w każdym czasie w Recepcji oraz na stronie internetowej Kliniki w zakładce „cennik”

 3. W przypadku kiedy z uwagi na specyfikę danego świadczenia zdrowotnego nie jest możliwe określenie ceny jednostkowej, cena podawana jest poprzez podanie zakresu kwot. Konkretna cena za tę usługę określana jest po konsultacji lekarza z Pacjentem.

 4. Opłat za świadczenia dokonuje się bezpośrednio po zakończonym świadczeniu w Recepcji na podstawie dokumentu stwierdzającego jego wykonanie.

 5. Dodatkowe świadczenia, których konieczność ustalono już po zatwierdzeniu planu leczenia, a w szczególności w trakcie zabiegu medycznego nie wymagają dodatkowej zgody od Pacjenta o ile ich wartość nie przekracza 800zł, a potrzeba ich zastosowania wynikła nagle dla kontynuowania i powodzenia procesu leczenia.

 6. W uzasadnionych przypadkach część opłaty za opłacone świadczenie ale takie którego wykonanie mogło by się okazać nieuzasadnione lub niecelowe może zostać zaliczona z góry jako zaliczka na poczet przyszłego świadczenia.§ 9

Przebieg procesu udzielania świadczeń medycznych


 1. Klinika organizuje świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia stomatologicznego w sposób zapewniający Pacjentom najdogodniejszą formę i warunki korzystania z tych świadczeń.

 2. Pacjenci mogą rejestrować się na wizyty:

 1. osobiście w przestrzeni Kliniki,

 2. telefonicznie pod numerem telefonu 884 806 306

 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@worlddental.pl

 4.   za pośrednictwem strony   internetowej – zakładka „cennik”   (u dołu strony) www.worlddental.pl lub za pośrednictwem   autoryzowanej aplikacji do której odnośnik – znajduje się   stronie www.worlddental.pl

 1. Pracownicy Rejestracji upoważnieni są do udzielania informacji o szczegółowych zasadach dotyczących dostępu do poszczególnych świadczeń.

 2. Przy okazji pierwszej wizyty pracownik recepcji Klinika zakłada Pacjentowi kartę Pacjenta (dokumentacja medyczna) w formie papierowej i/lub elektronicznej. Celem umożliwienia przygotowania karty Pacjenta, Pacjent powinien okazać aktualny dokument wraz ze zdjęciem. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych Pacjenta, w tym również danych dotyczących jego stanu zdrowia, Pacjent winien zgłosić taką zmianę przed udzieleniem świadczenia medycznego.

 3. Warunkiem udzielenia Pacjentowi świadczenia medycznego jest zaakceptowanie przez niego niniejszego Regulaminu, oraz indywidualnej zgody na leczenie. Pacjent akceptuje regulamin również przez zgodę na lecenie. Wyjątkiem od konieczności ścisłego przestrzegania procedury rejestracji jest sytuacja, kiedy Pacjent potrzebuje nagłej pomocy tj. w celu ochrony życia lub jego zdrowia znajdującego się w bezpośrednim zagrożeniu.

 4. W sytuacji gdy osoba oczekująca na uzyskanie świadczenia zdrowotnego rażąco narusza niniejszy Regulamin, a nie istnieje obawa, że odmowa świadczenia lub jego zaprzestanie może spowodować bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia też osoby, może ona zostać nieprzyjęta. Informacja o takiej sytuacji powinna być odnotowana w dokumentacji medycznej Pacjenta.

 5. Świadczenia udzielane są przez wykwalifikowanych lekarzy i/lub specjalistów w danych dziedzinach, mających pełne prawo do świadczenia danych usług oraz zgodnie z wymogami aktualnej wiedzy medycznej, oraz z ważna polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności zawodowej, do czego Pacjent ma wgląd przy rejestracji oraz przy każdej następnej wizycie po uprzednim poinformowaniu Kliniki w zgodnie z procedurą opisaną w §11.

 6. Po każdorazowej wizycie, niezwłocznie lub bez zbędnej zwłoki dokonywane są wpisy do karty medycznej, za co odpowiada lekarz, specjalista oraz nadzorujący ten wymóg pracownik administracji Kliniki.

 7. Świadczenia udzielanie są w warunkach higienicznych, spełniających wszelkie normy prawne za co odpowiedzialność ponosi Klinika.

 8. Wizyta Pacjenta odbywa się w dogodnym dla niego terminie z nim umówionym. Pacjent w przypadku kiedy ma wiedzę, że nie będzie miał możliwości stawić się na umówioną wizytę w Klinice obowiązany jest do zgłoszenia swojej nieobecności.

 9. Pacjent ma prawo odwołać wizytę bez jakichkolwiek opłat w przypadku poinformowania Kliniki min. 1 dzień (24h) przed wizytą/ zabiegiem;

  1. w razie późniejszego poinformowania Kliniki o nieusprawiedliwionym odwołaniu wizyty, Klinika ma prawo obciążenia Pacjenta opłatą dodatkową w wysokości do 50% wartości niewykorzystanej wizyty dla planowanego zabiegu, ale nie mniejszym niż 50zł

  2. w przypadku zaniechania dla poinformowania Kliniki o odwołaniu wizyty, Klinika ma prawo do obciążenia Pacjenta opłatą dodatkową w równowartości do 100% wartości niewykorzystanej wizyty dla planowanego zabiegu, ale nie mniejszym niż 100zł

  3. Powyższe dodatkowe opłaty o których mowa w p/pkt a. i b. zostaną anulowane w przypadku przedstawienia stosownego zwolnienia lekarskiego lub służbowego

 10. Spóźnienie Pacjenta na umówioną wizytę powyżej 15 minut może być potraktowane jest jako rezygnacja z wizyty z konsekwencjami opisaną powyżej. Lekarz/specjalista może przyjąć spóźnionego Pacjenta wyłącznie jeżeli uzna, że nie spowoduje to opóźnień pozostałych wizyt danego dnia. Niezależnie od powyższego przyjęcia, w przypadku spóźnienia Pacjenta, Lekarz/Specjalista może zdecydować o zmianie zakresu wykonywanego świadczenia.

 11. Lekarze/Specjaliści udzielający Pacjentom świadczeń kierują się zasadami etyki zawodowej, dostępnej wiedzy i udzielają informacji o możliwym ryzyku, a na życzenie Pacjenta udzielają ich również na piśmie.

 12. W razie wątpliwości lekarze i specjaliści kierują Pacjenta na badania dodatkowe.

 13. Orzeczenia lekarskie dotyczące stanu zdrowia Pacjentów wydawane są zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.


§ 10

Prawa i obowiązki Pacjenta


 1. Pacjent ma prawo do:

  1. świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarzy posiadających stosowne kwalifikacje do ich udzielania,

  2. działania na najwyższym poziomie dostępnej wiedzy

  3. natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia,

  4. rzetelnej informacji o swoim stanie zdrowia,

  5. wyrażenia zgody lub odmowy na udzielanie określonych świadczeń, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach leczniczych,

  6. poszanowania godności, intymności,

  7. zachowania jego dokumentacji w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nią przez osoby nieuprawnione


Niezależnie od powyższego Pacjent pobierający świadczenia lecznicze w Klinice posiada wszystkie prawa przewidziane w ustawie o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.


 1. Pacjent ma obowiązek:

   1. Zapoznać się prawami i obowiązkami wynikającymi niniejszego Regulaminu, zadawać pytania w sprawach niezrozumiałych, a w razie jakichkolwiek wątpliwości pisemnie poinformować o nich pracownika lub współpracownika Kliniki, a Klinika ma obowiązek udzielić odpowiedzi w możliwie precyzyjny i zrozumiały sposób.

   2. bezwzględnie stosować się do wszelkich zaleceń lekarzy, specjalistów i personelu Kliniki w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych. Pacjent poddając się leczeniu obiekcie Kliniki ma świadomość, że kluczowe dla osiągnięcia określonych celów leczniczych jest ścisła współpraca pomiędzy lekarzem prowadzącym, a Pacjentem. W szczególności chodzi o postępowanie zgodne z zaleceniami lekarza/specjalisty. Pacjent ma świadomość i przejmuje na siebie ryzyko niepowodzenia w osiąganiu określonych celów leczniczych w przypadku niestosowania się do zaleceń lekarskich przed, w trakcie oraz po leczeniu.

   3. powstrzymać się od spożywania alkoholu na terenie Kliniki, do 12h przed wizytą, jak po zabiegu obrębie zaleceń lekarza

   4. zachowywać higienę osobistą.

   5. przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Kliniki.§ 11


Informowanie Pacjentów o Lekarzach Kliniki i zgłaszanie zastrzeżeń


   1. Podczas pierwszej wizyty w Klinice, Pacjent jest informowany o uprawnieniach posiadanych przez Lekarza Specjalistę/Lekarza.

   2. Ponadto na życzenie Pacjenta w trakcie pierwszej wizyty Pacjent ma prawo do wglądu do polisy ubezpieczeniowej Lekarza/Lekarza Specjalisty, który jest lekarzem prowadzącym danego Pacjenta. Taka polisa oraz wszelka dokumentacja Lekarza/Lekarza Specjalisty potwierdzająca jego uprawnienia w danej dziedzinie dostępna jest w Klinice po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Kliniki przez Pacjenta o potrzebie wglądu do niej z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

   3. W czasie każdej wizyty Pacjent jest uprawniony do zadawania pytań w celu uzyskania możliwie najpełniejszej informacji na temat Planu Leczenia lub wykonywanych Świadczeń.

   4. Przyjmuje się, że Pacjent, który ma prawo i obowiązek do zadawania pytań Lekarzowi/ Specjaliście na każdym etapie leczenia oraz dokumentowania swoich wątpliwości jest w pełni poinformowany o zakresie wykonywanych Świadczeń przez Lekarza/Lekarza Specjalistę, o możliwych jego powikłaniach, o przeciwwskazaniach, o ryzyku leczenia oraz ma obraz przewidywanych efektów leczniczych .

   5. Jeśli do czasu zabiegu Pacjent nie zgłosi żadnych pytań czy zastrzeżeń w zakresie zabiegu czy osoby Lekarza / Specjalisty, który ma wykonywać zabieg, uznaje się, że Pacjent jest należycie poinformowany i świadomy swojej decyzji. w pełni poinformowany oraz akceptuje warunki i procedury indywidualnie przedstawionej przez prowadzącego leczenie/zabieg

   6. Pacjent, który ma zastrzeżenia do planowanego zabiegu lub przygotowanego Planu Leczenia zobowiązany jest do niezwłocznego zadawania pytań do Lekarza/ Specjalisty oraz drogą mailową lub pisemną na adres Kliniki. W przypadku niezgłoszenia żadnych zastrzeżeń poczytuje się, że Pacjent godzi się na proponowany Zabieg i inne Świadczenia wskazane w Planie Leczenia, jest dla niego zrozumiały i akceptowalny co do celów ale i ryzyka oraz przeciwskazań, wymogów, obowiązkach przeglądów, konserwacji i pielęgnacji
§ 12

Dokumentacja medyczna


 1. Administracja kliniki prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną Pacjentów korzystających ze świadczeń medycznych Kliniki zgodnie z obowiązującym prawem. W szczególności mowa o ustawie o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

 2. Klinika dołoży starań, że dokumentacja medyczna Pacjentów jest poufna dla osób trzecich.

 3. W przypadkach i na zasadach przewidzianych w art. 26 ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Klinika udostępnia dokumentację medyczną. W takich sytuacjach dokumentacja wydawana jest Pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub pełnomocnikowi.

 4. Dokumentacja może zostać udostępniona w całości lub w części, w zależności od potrzeb Pacjenta i na jego wniosek.

 5. Dokumentacja może zostać udostępniona poprzez:

  1. Wgląd w siedzibie Kliniki,

  2. w postaci kserokopii, wyciągu, odpisu bądź wydruku,

  3. na odpowiednio zabezpieczonym elektronicznym nośniku danych.

 1. Bezpłatne dla Pacjenta jest udostępnienie dokumentacji medycznej do wglądu w siedzibie Kliniki, a w przypadku kserokopii za odpłatę w wysokości 5zł za stronę, a w przypadku nośnika danych za opłatą w wysokości 50zł

 2. Klinika może pobierać opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób inny niż określony w pkt. 6, w wysokości nie wyższej niż określona w art. 28 ust. 4 ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, z wyłączeniem wyjątków przewidzianych w art. 28 ust. 1-3 tejże ustawy.

 3. Dokumentacja udostępniana jest w terminie do 30 dni od doręczenia Klinice wniosku o jej udostępnienie.

 4. Dokumentacja wydawana jest za pokwitowaniem jej odbioru Pacjentowi, jego pełnomocnikowi lub przedstawicielowi ustawowemu po uprzednim okazaniu dokumentu tożsamości przed osobę odbierającą.

 5. Informację o wydaniu kopii dokumentacji medycznej (lub w innej wskazanej w niniejszym paragrafie formie) zamieszcza się w dokumentacji medycznej Pacjenta.§ 13

Procedura składania i rozpatrywania reklamacji


 1. Pacjent, który uważa, że pomimo dobrania odpowiedniej metody leczenia nie zostały osiągnięte przewidywane przez Lekarza Specjalistę rezultaty, może złożyć reklamację

 2. Reklamacja powinna zostać zaadresowana do Kierownika Kliniki, na jej adres.

 3. Skargi i/lub wnioski można składać:

  1. osobiście na Recepcji Kliniki za pokwitowaniem

  2. listownie na adres Kliniki,

  3. elektronicznie na adres e-mail Kliniki tj. biuro@worlddental.pl

 1. Składane przez Pacjentów wnioski i/lub skargi rozpatrywane są w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, chyba że z okoliczności sprawy wyniknie iż będzie konieczne przedłużenie w/w terminu. W powyższej sytuacji Pacjent otrzyma stosowną odpowiedź wraz z uzasadnieniem przedłużenia terminu rozpoznania sprawy.

 2. Odpowiedź na reklamację będzie udzielana w tej samej formie, w jakiej reklamacja została złożona.

 3. Klinika dokłada wszelkich starań, aby każdy Pacjent Kliniki był usatysfakcjonowany jakością usług Kliniki i personelu współpracującego z Kliniką. Jednakże, w razie złożenia przez Pacjenta reklamacji Klinika rozpatrzy reklamację w sposób obiektywny z poszanowaniem wszystkich praw pacjenta i zapewnieniem mu w miarę możliwości wolnego wyboru kontynowania leczenia lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego czy likwidacyjnego .

 4. W przypadku uznania reklamacji przez procedurę wyjaśniającą, odpowiednia osoba z zaplecza osobowego umówi się ona z Pacjentem na oddzielny termin, w którym zostaną wykonane niezbędne prace służące poprawie jakości wykonanego wcześniej Świadczenia w zakresie wskazanym w decyzji o uznaniu reklamacji.

 5. Na Świadczenia udzielone w ramach uznania reklamacji również przysługuje reklamacja i procedura reklamacyjna opisana w niniejszym Regulaminie.

 6. W sytuacji kiedy reklamacja Pacjenta nie została uznana, a jest on przekonany o niewłaściwym wykonaniu Świadczenia, Pacjent ma pełne prawo do dochodzenia swoich praw przed ubezpieczycielem osoby wykonującej dane świadczenie a następnie do Sądu (wg procedury §16 ust 4) zawsze w przypadku postepowania Sądowego do Sądu właściwego dla siedziby Kliniki.

 7. Przy pominięciu procedury kolejności rozpatrywania reklamacji lub w przypadku dochodzenia roszczeń na drodze sądowej do braku skutecznego doręczenia pisma z przedstawionym roszczeniem do Kliniki, Pacjent godzi się na opłatę dodatkową w wysokości 5000zł, a w przypadku gdy szkoda Kliniki przewyższy wysokość 5000zł, to Klinika jest upoważniona do dochodzenia odszkodowania również w wyższej wysokości na zasadach ogólnych postępowania cywilnego.


§ 14

Współdziałanie z innymi podmiotami


   1. Klinika współpracuje z innymi podmiotami leczniczymi w celu zapewnienia prawidłowości i ciągłości leczenia.

   2. Klinika udostępnia dokumentację medyczną Pacjentów podmiotom leczniczym, w których pacjenci podejmują kontynuację leczenia, aby zapobiec przerwom w dostępie do świadczeń.

   3. W woli Pacjenta przekazania części leczenia lub całości leczenia innym podmiotom leczniczym, które wybiera Pacjent, Klinika czyni to na jego ryzyko i odpowiedzialność, jednak w przestrzegając wszelkich procedur i obowiązujących norm prawnych, w tym praw Pacjenta.

   4. Informacje znajdujące się w dokumentacji medycznej przekazywane są innym placówkom, w których leczą się Pacjenci i tylko w przypadku udzielenia wyraźnej zgody przez Pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego.

   5. Wszyscy współpracujący z Kliniką Lekarze/ Specjaliści w ramach udzielania świadczeń zdrowotnych współpracują ze sobą oraz wymieniają się wiedzą, w razie potrzeby poszukują lekarzy specjalizujących się w odrębnych dziedzinach, w celu udzielenia kompleksowej pomocy Pacjentom.§ 15

Rękojmia oraz wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi


   1. Klinika w swojej pracy przestrzega procedur zabiegowych oraz stosuje najlepsze i najbezpieczniejsze materiały do wypełnień, rozwiązania protetyczne, systemy implantologiczne i ortodontyczne, dążąc do zapewnienia najwyższej jakości wykonywanych Świadczeń.

   2. Ostateczny efekt leczenia zależny jest każdorazowo od uwarunkowań zdrowotnych i genetycznych Pacjenta, jego właściwego postępowania po wykonaniu świadczenia i między nimi (w przypadku serii) oraz bieżącej opieki i kontroli stomatologicznej ze strony Kliniki, których to zaniedbanie może prowadzić do uszkodzenia lub nadmiernego zużycia prac stomatologicznych i protetycznych, a w skrajnych przypadkach nawet do całkowitego zniweczenia efektów leczenia.

   3. Klinika nie udziela gwarancji na udzielane Świadczenia medyczne.

   4. Za przeprowadzany na terenie Kliniki zabieg odpowiada przeprowadzający go Lekarz/ Specjalista. Jest on odpowiedzialny za Pacjenta na każdym etapie przeprowadzanego Zabiegu.

   5. Klinika posiada świadomość udzielania Świadczeń medycznych najwyższej jakości dlatego udziela Pacjentowi rękojmi na okres 2 lat.

   6. Warunkiem udzielenia i utrzymania praw z tytułu rękojmi przez Pacjenta jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 1. ukończenie całego Planu Leczenia przygotowanego przez lekarza prowadzącego oraz stosowanie się do wszelkich jego zaleceń oraz zaleceń objętych niniejszym Regulaminem;

 2. w przypadku kiedy Pacjent w momencie oddawania pracy protetycznej/wykonania Świadczenia będzie posiadał inne braki zębowe, które nie zostaną uzupełnione w ciągu 3-6 miesięcy od daty zabiegu, wówczas rękojmia nie jest udzielana.

 3. stawianie się na wizyty kontrolne po udzieleniu Świadczenia regularnie, w odstępach nie dłuższych niż co 3 miesiące w Klinice, lub w innej rekomendowanej placówce specjalistycznej, wskazanej przez Klinikę. Wizyty kontrolne mogą wymagać połączenia ich z zabiegami higieniczno-profilaktycznymi (profesjonalne oczyszczenie z osadu, kamienia nazębnego i fluoryzacja), którym to Pacjent jest zobowiązany się poddać odpłatnie (wedle cennika), wedle zalecenia lekarza. W przypadku odbywania wizyt kontrolnych w rekomendowanej placówce specjalistycznej, Pacjent pozostaje obowiązany uzyskać z owej placówki zaświadczenie o przeprowadzonej wizycie kontrolnej i dostarczyć je Klinice, nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbycia wizyty, pod rygorem utraty praw z tytułu rękojmi;

 4. wykonywanie codziennych zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych według standardów i zaleceń lekarzy Kliniki, oraz standardów zamieszczonych w niniejszym Regulaminie,

 5. utrzymanie przez Pacjenta wskaźnika API (Approximal Plaque Index), odnoszącego się do oceny higieny w przestrzeniach między zębowych, na poziomie API < 20%. Wskaźnik API u Pacjenta będzie ustalany przez Klinikę podczas wizyt kontrolnych według następującej metodyki:

 6. niezwłoczne informowanie o wszelkich problemach związanych z przeprowadzonym zabiegiem, a w przypadku reklamacji, konieczności wykonania poprawek lub korekt, Pacjent jest zobowiązany stawić się w placówce Kliniki w możliwie najkrótszym terminie i wydać do oględzin zakwestionowaną pracę wykonaną w ramach zabiegu, tak aby Klinika mogła ocenić zasadność reklamacji. Wykonanie pracy w sposób zastępczy w innej placówce medycznej, bez możliwości wykonania oględzin przez Klinikę, o czym mowa powyżej, będzie równoznaczne, ze zrzeczeniem się przez Pacjenta możliwości dochodzenia roszczeń odnośnie zabiegu od Kliniki.

   1. Rękojmia udzielana przez Klinikę przestaje obowiązywać w następujących przypadkach:

 1. uchybienie przez Pacjenta jakiemukolwiek warunkowi wskazanemu w punktach powyżej;

 2. powstanie u Pacjenta uszkodzenia w skutek nieszczęśliwego wypadku;

 3. w razie stwierdzenia samodzielnego ingerowania w pracę stomatologiczną lub protetyczną przez Pacjenta lub inny podmiot;

 4. w przypadku wykonania prac tymczasowych, dodatkowych tj. korony, mosty tymczasowe, protezy natychmiastowe osadzone bezpośrednio po usunięciu zębów wymagające po pewnym czasie podścielenia,(wg ceny z cennika);

   1. Klinika nie udziela rękojmi w przypadkach:

 1. prac wykonanych na życzenie Pacjenta, przy których Pacjent został poinformowany o braku rękojmi;

 2. częściowego uzupełnienia braków zębowych powodującym przeciążenie uzupełnienia protetycznego;

 3. złamania zębów powstałe pomiędzy wizytami – zabiegami (niezakończone leczenie) lub zębów nie odbudowanych protetycznie po leczeniu kanałowym (np. korona, onlay);

 4. uszkodzenia powstałego w wyniku naturalnego starzenie się organizmu Pacjenta (np. w związku z podeszłym wiekiem), czy zanikiem kości i zmianami w przyzębiu;

 5. istnienia schorzenia ogólnego mającego niekorzystny wpływ na stan jamy ustnej (w szczególności: osteoporoza, cukrzyca, padaczka, choroby nowotworowe);

 6. zdiagnozowania u Pacjenta bruksizmu (zgrzytania zębami), próchnicy;

 7. pęknięć pionowych korzeni zęba u Pacjenta;

 8. użytkowania prac protetycznych niezgodnie z przeznaczeniem;

 9. przejście przez Pacjenta przez chemio- lub radioterapię choroby nowotworowej;

 10. podejmowania przez Pacjenta nadmiernego wysiłku fizycznego;

 11. spożywania alkoholu zaraz po zabiegu lub w ciągu 14 dni następujących bezpośrednio po dniu zabiegu, spożywania przez Pacjenta alkoholu, palenia papierosów czy innych wyrobów tytoniowych, ( także e-papierosów), zażywania narkotyków lub/i innych środków odurzających, psychoaktywnych, oddziaływujących, chociażby w niewielkim stopniu na procesy w układzie stomatologicznym jamy ustnej, chyba że ich zażywanie zostało przepisane wymogami innego lekarza/dla innego leczenia i skonsultowane z pomiotem odpowiedzialnym ze strony Kliniki.


§ 16

Odpowiedzialność Kliniki i Lekarzy


 1. Pacjent podejmując leczenie w Klinice zdaje sobie sprawę, że Klinika i wykonujący zabieg i/lub świadczenie lekarz zobowiązuje się do szczególne starannego działania (zlecenie) jednak mimo najlepszej wiedzy i chęci można nie osiągnąć w pełni zaplanowanego rezultatu, w szczególności, jeśli Pacjent nie będzie się stosował do wszystkich zaleceń lekarza, a także niniejszego Regulaminie. 1. Pacjent podejmując leczenie w Klinice posiada świadomość w zakresie możliwości wystąpienia ewentualnych komplikacji związanych z udzielanymi świadczeniami. W razie całkowitego lub częściowego niepowodzenia Zabiegu, z przyczyn niezależnych od Kliniki i lekarza Pacjent nie będzie występował z roszczeniem o odszkodowanie ani zwrot kosztów z tytułu nieosiągnięcia oczekiwanych efektów, w stosunku do Kliniki lub lekarza, który udzielił świadczenia/przeprowadził zabieg.

 2. Pacjent ma pełne prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu ewentualnych zawinionych szkód osobowych lub rzeczowych na podstawie zwykłej (nierozszerzonej) odpowiedzialności cywilnej, w tym też z tytułu rękojmi zgodnie z treścią Umowy, wprost od lekarza lub od Kliniki.

 3. Dochodzenie ewentualnych roszczeń, opisanych w ust. 2 powyżej, może nastąpić jedynie wedle następującej kolejności:

 1. ubezpieczyciel lekarza,

 2. lekarz, (za błędy w procedurze medycznej)

 3. ubezpieczyciel Kliniki;

 4. Klinika (za nienależyte wykonanie obowiązków z umowy z Pacjentem)

 1. Jedynie w razie nieuzyskania przez Pacjenta zaspokojenia swoich roszczeń od określonego podmiotu – pierwszego w kolejności na liście, Pacjent będzie uprawniony do wystąpienia z roszczeniami względem kolejnego podmiotu na ww. liście. Klinika w każdym wypadku zaistnienia szkody po stronie Pacjenta zobowiązuje się do przedstawienia kopii polisy ubezpieczenia – tak swojej, jak i lekarza, jak też poinformowania Pacjenta o ich warunkach i możliwym toku postępowania, dbać o rzetelny proces likwidacyjny i polubowne dojście do porozumienia.


§ 17

Dodatkowe Zgody Pacjenta


Akceptując niniejszy Regulamin Pacjent jednocześnie wyraża zgodę na:


    1. pełną diagnostykę radiologiczną i fotograficzną przed leczeniem i w trakcie jego trwania;

    2. proponowane przez lekarza znieczulenie w celu zapewnienia komfortu Pacjenta podczas wykonywania świadczenia/zabiegu;

    3. poddanie się leczeniu proponowanemu przez lekarza, chyba, że Pacjent złoży oświadczenie, w którym wprost odmówi wykonania świadczenia/zabiegu;

    4. na wykonywanie zdjęć fotograficznych i nagrań audio-video i wykorzystywanie ich do celów: naukowo-edukacyjnych, dokumentacyjnych, publikacji w literaturze fachowej pod warunkiem nierozpoznawalności swojej osoby;

    5. wykorzystywanie danych w postaci wizerunku, które mogą być przetwarzane w związku z monitoringiem wizyjnym na terenie Kliniki. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Kliniki tj. konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie zakładu pracy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Monitoring może obejmować gabinety lekarskie;§ 18

Postanowienia końcowe


 1. Regulamin obowiązuje wszystkich Pacjentów, lekarzy oraz pracowników i współpracowników Kliniki.

 2. Zmian niniejszego Regulaminu może dokonać wyłącznie osoba kierująca Kliniką.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.


POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

w

NZOZ WORLD DENTAL

MILENA BUDREWICZ


Niniejsza Polityka Bezpieczeństwa Informacji, zwana dalej „Polityką Bezpieczeństwa”, została sporządzona w celu wykazania, że dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych w NZOZ World Dental, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).


Definicje:

1. Administrator Danych – NZOZ WORLD DENTAL Milena Budrewicz z siedzibą w NZOZ World Dental Milena Budrewicz , Ul. Bronowska 5a Warszawa 03-995 (dalej: NZOZ Word Dental);

2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;

3. System informatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych;

4. Użytkownik – osoba upoważniona przez Administratora Danych do Przetwarzania danych osobowych;

5. Zbiór danych – każdy uporządkowany zestaw danych o charakterze osobowym, dostępny według określonych kryteriów;

6. Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na Danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie w formie tradycyjnej oraz w systemach informatycznych;

7. Identyfikator użytkownika – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych jednoznacznie identyfikujący osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym (Użytkownika) w razie Przetwarzania danych osobowych w takim systemie; 8. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w systemie informatycznym (Użytkownikowi) w razie przetwarzania danych osobowych w takim systemie;

9. Uwierzytelnianie – działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowanej tożsamości podmiotu (Użytkownika).


I. Postanowienia ogólne


1. Polityka Bezpieczeństwa dotyczy wszystkich Danych osobowych przetwarzanych w NZOZ World Dental niezależnie od formy ich przetwarzania (przetwarzane tradycyjne, systemy informatyczne) oraz od tego, czy dane są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych.

2. Polityka Bezpieczeństwa jest przechowywana w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej w siedzibie Administratora Danych.

3. Polityka jest udostępniana do wglądu osobom posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych na ich wniosek, a także osobom, którym ma zostać nadane upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, celem zapoznania się z jej treścią.

4. W zakresie przetwarzania danych pozyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych tajemnicą lekarską Administrator Danych stosuje się do przepisów dotyczących zachowania tajemnicy zawodowej.

5. Dla skutecznej realizacji Polityki Bezpieczeństwa Administrator Danych zapewnia:

a) odpowiednie do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną środki techniczne i rozwiązania organizacyjne;

b) kontrolę i nadzór nad Przetwarzaniem danych osobowych, w tym szczególnych danych osobowych dotyczących danych leczniczych;

c) monitorowanie zastosowanych środków ochrony.

6. Monitorowanie przez Administratora Danych zastosowanych środków ochrony obejmuje m.in. działania Użytkowników, naruszanie zasad dostępu do danych, zapewnienie integralności plików oraz ochronę przed atakami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi.

7. Administrator Danych zapewnia, że czynności wykonywane w związku z przetwarzaniem i zabezpieczeniem danych osobowych są zgodne z niniejszą polityką oraz odpowiednimi przepisami prawa.

II. Dane osobowe przetwarzane u Administratora Danych


1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych gromadzone są w zbiorach danych.

2. Administrator Danych nie podejmuje czynności przetwarzania, które mogłyby się wiązać z poważnym prawdopodobieństwem wystąpienia wysokiego ryzyka dla praw i wolności osób. W przypadku planowania takiego działania Administrator Danych wykona czynności określone w art. 35 i artykułach następnych RODO.

3. W przypadku planowania nowych czynności przetwarzania, Administrator Danych dokonuje analizy ich skutków dla ochrony danych osobowych oraz uwzględnia kwestie ochrony danych w fazie ich projektowania.

4. Administrator Danych prowadzi rejestr czynności przetwarzania. Wzór rejestru czynności przetwarzania stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Polityki Bezpieczeństwa.


III. Obowiązki i odpowiedzialność w zakresie zarządzania bezpieczeństwem


1. Wszystkie osoby zobowiązane są do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z ustaloną przez Administratora Danych Polityką Bezpieczeństwa, a także innymi dokumentami wewnętrznymi i procedurami związanymi z Przetwarzaniem danych osobowych w NZOZ World Dental.

2. Wszystkie dane osobowe w NZOZ World Dental są przetwarzane z poszanowaniem zasad przetwarzania przewidzianych przez przepisy prawa, tj.:

a) w każdym wypadku występuje chociaż jedna z przewidzianych przepisami prawa podstaw dla przetwarzania danych;

b) Dane osobowe są przetwarzane rzetelnie i w sposób przejrzysty;

c) Dane osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

d) Dane osobowe są przetwarzane jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania danych;

e) Dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

f) czas przechowywania danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do których zostały zebrane, a po tym okresie są one anonimizowane bądź usuwane;

g) wobec osoby, której dane dotyczą, wykonywany jest obowiązek informacyjny zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO;

h) Dane osobowe są zabezpieczone przed naruszeniami zasad ich ochrony.

3. Administrator danych nie przekazuje osobom, których dane dotyczą, informacji w sytuacji, w której dane te muszą zostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej (art. 14 ust 5 pkt d RODO).

4. Za naruszenie lub próbę naruszenia zasad przetwarzania i ochrony Danych osobowych uważa się w szczególności:

a) naruszenie bezpieczeństwa Systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe, w razie ich przetwarzania w takich systemach;

b) udostępnianie lub umożliwienie udostępniania danych osobom lub podmiotom do tego nieupoważnionym;

c) zaniechanie, choćby nieumyślne, dopełnienia obowiązku zapewnienia Danym osobowym ochrony;

d) niedopełnienie obowiązku zachowania w tajemnicy Danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;

e) przetwarzanie Danych osobowych niezgodnie z założonym zakresem i celem ich zbierania;

f) spowodowanie uszkodzenia, utraty, niekontrolowanej zmiany lub nieuprawnione kopiowanie Danych osobowych;

g) naruszenie praw osób, których dane są przetwarzane.

5. W przypadku stwierdzenia okoliczności naruszenia zasad ochrony Danych osobowych Użytkownik zobowiązany jest do podjęcia wszystkich niezbędnych kroków, mających na celu ograniczenie skutków naruszenia i do niezwłocznego powiadomienia Administratora Danych. 6. Do obowiązków Administratora Danych w zakresie zatrudniania, zakończenia lub zmiany warunków zatrudnienia pracowników lub współpracowników (osób podejmujących czynności na rzecz Administratora Danych na podstawie innych umów cywilnoprawnych) należy dopilnowanie, by:

a) pracownicy byli odpowiednio przygotowani do wykonywania swoich obowiązków;

b) każdy z przetwarzających Dane osobowe był pisemnie upoważniony do przetwarzania zgodnie z „Upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych” – wzór Upoważnienia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Polityki Bezpieczeństwa;

c) każdy pracownik zobowiązał się do zachowania danych osobowych przetwarzanych w NZOZ World Dental w tajemnicy. „Oświadczenie i zobowiązanie osoby przetwarzającej dane osobowe do zachowania tajemnicy” stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Polityki Bezpieczeństwa.

7. Pracownicy zobowiązani są do:

a) ścisłego przestrzegania zakresu nadanego upoważnienia;

b) przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami;

c) zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;

d) zgłaszania incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa danych oraz niewłaściwym funkcjonowaniem systemu.


IV. Obszar przetwarzania danych osobowych


1. Obszar, w którym przetwarzane są Dane osobowe na terenie NZOZ World Dental obejmuje pomieszczenia biurowe oraz medyczne zlokalizowane w Warszawie przy ul. Bronowskiej 5a

2. Dodatkowo obszar, w którym przetwarzane są Dane osobowe, stanowią wszystkie komputery przenośne oraz inne nośniki danych znajdujące się poza obszarem wskazanym powyżej.


V. Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych


1. Administrator Danych zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości Przetwarzanych danych.

2. Zastosowane środki ochrony (techniczne i organizacyjne) powinny być adekwatne do stwierdzonego poziomu ryzyka dla poszczególnych systemów, rodzajów zbiorów i kategorii danych. Środki te obejmują:

a) ograniczenie dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, jedynie do osób odpowiednio upoważnionych. Inne osoby mogą przebywać w pomieszczeniach wykorzystywanych do przetwarzania danych jedynie w towarzystwie osoby upoważnionej;

b) zamykanie pomieszczeń tworzących obszar Przetwarzania danych osobowych określony w pkt IV powyżej na czas nieobecności pracowników, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich;

c) wykorzystanie zamykanych szafek do zabezpieczenia dokumentów;

d) wykorzystanie niszczarki do skutecznego usuwania dokumentów zawierających dane osobowe;

e) ochronę sieci lokalnej przed działaniami inicjowanymi z zewnątrz przy użyciu sieci firewall;

f) ochronę sprzętu komputerowego wykorzystywanego u Administratora Danych przed złośliwym oprogramowaniem;

h) zabezpieczenie dostępu do urządzeń NZOZ World Dental przy pomocy haseł dostępu.


VI. Naruszenia zasad ochrony danych osobowych


1. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych Administrator Danych dokonuje oceny, czy zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

2. W każdej sytuacji, w której zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator Danych zgłasza fakt naruszenia zasad ochrony danych organowi nadzorczemu bez zbędnej zwłoki – jeżeli to wykonalne, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia. Wzór zgłoszenia określa załącznik nr 4 do niniejszej Polityki Bezpieczeństwa.

3. Jeżeli ryzyko naruszenia praw i wolności jest wysokie, Administrator zawiadamia o incydencie także osobę, której dane dotyczą.


VII. Powierzenie przetwarzania danych osobowych


1. Administrator Danych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi wyłącznie w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, zgodnie z wymogami wskazanymi dla takich umów w art. 28 RODO i tylko jeżeli są to dane, które może ujawnić bez naruszenia lekarskiej tajemnicy zawodowej.

2. Przed powierzeniem przetwarzania danych osobowych Administrator Danych w miarę możliwości uzyskuje informacje o dotychczasowych praktykach procesora dotyczących zabezpieczenia danych osobowych.INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest NZOZ WORLD DENTAL MILENA BUDREWICZ z siedzibą w Warszawie Bronowska 5a 03-995 („Administrator”).Od dnia 04.02.2019 r. będzie możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@worlddental.plDane osobowe będą przetwarzane przez NZOZ WORLD DENTAL MILENA BUDREWICZ w szczególności:
1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
a) podjęcia działań przed świadczeniem usług medycznych na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania usług medycznych, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do świadczenia usługi są wskazane na formularzu) m.in. w celu komunikacji korzystania z usług medycznych oraz na otrzymywanie za pośrednictwem poczty, telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dotyczących planowanych wizyt oraz informacji o działalności medycznej NZOZ WORLD DENTAL MILENA BUDREWICZ
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
NZOZ WORLD DENTAL MILENA BUDREWICZ
tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO* w celu:
a) marketingu usług własnych;
b) organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych;
c) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;d) prowadzenia analiz jakości świadczonych usług.
3) na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) i h) RODO* w celu:a) przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach;b) profilaktyki zdrowotnej, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz leczenia. W wymienionych powyżej celach Administrator będzie przetwarzał dane dotyczące szczególnych kategorii danych osobowych przez lub na odpowiedzialność pracownika podlegającego obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania usług medycznych oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres świadczenia usług medycznych a po jego upływie przez okres 20 lat;
2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych NZOZ WORLD DENTAL MILENA BUDREWICZ na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych
4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO*
8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
9) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m. in. poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (adres podany na wstępie) lub poprzez kontakt z NZOZ WORLD DENTAL MILENA BUDREWICZ
(adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu NZOZ WORLD DENTAL MILENA BUDREWICZ)– pracownie protetyczne,– firmy windykacyjne,– operatorzy pocztowi, firmy kurierskie– partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

INFORMACJA RODO do
Formularza kontaktowego na naszej stronie
Administratorem danych przekazanych za pośrednictwem formularza
kontaktowego jest: NZOZ WORLD DENTAL Milena Budrewicz z siedziba w Warszawie Ul. Bronowska 5a , 03-995
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w
celu odpowiedzi na wiadomość przesłaną w formularzu kontaktowym
(podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych
interesów administratora danych w postaci komunikacji z
użytkownikami strony internetowej).
Przekazane dane osobowe przetwarzanie będą nie dłużej, niż jest
to konieczne do udzielenia odpowiedzi na otrzymaną wiadomość, a
po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia
ewentualnych roszczeń.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne celem
udzielenia odpowiedzi na otrzymaną wiadomość.
Osobom, które przekazały swoje dane osobowe za pośrednictwem
formularza kontaktowego, przysługuje prawo żądania dostępu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a ponadto prawo do przenoszenia swoich danych
osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.